امروز : پنجشنبه, 28 تیر 1397

تعرفه ها

نام سرویس  توضبحات مبلغ به ریال
     
RUW-256K-1M-UG-N سرویس 256 نامحدود یکماهه 300000
     
RLW-512K-1M-2G-N سرویس 512 یکماهه 2 گیگ 100000
RLW-512K-1M-6G-N سرویس 512 یکماهه 6 گیگ 210000
RLW-512K-1M-6G-NN سرویس 512 یکماهه 6 گیگ +طرح ویژه شبانه 2 الی 7 صبح 280000
RUW-512K-1M-UG-N سرویس 512 نامحدود یکماهه 550000
RLW-512K-3M-6G-N سرویس 512 سه ماهه 6 گیگ 300000
RLW-512K-3M-18G-N سرویس 512 سه ماهه 18 گیگ 630000
RLW-512K-6M-12G-N سرویس 512 شش ماهه 12گیگ+5% تخفیف 570000
RLW-512K-6M-36G-N سرویس 512 شش ماهه 36گیگ+5% تخفیف 1197000
RLW-512K-12M-24G-N سرویس 512 یکساله 24 گیگ+9% تخفیف 1092000
RLW-512K-12M-72G-N سرویس 512 یکساله 72 گیگ+9% تخفیف 2293200
     
RLW-1M-1M-2G-N سرویس 1024 یکماهه 2 گیگ 120000
RLW-1M-1M-6G-N سرویس 1024 یکماهه 6 گیگ 230000
RLW-1M-1M-6G-NN سرویس 1024 یکماهه 6 گیگ +طرح ویژه شبانه 2 الی 7 صبح 300000
RUW-1M-1M-UG-N سرویس 1024 نامحدود یکماهه 950000
RLW-1M-3M-6G-N سرویس 1024 سه ماهه 6 گیگ 360000
RLW-1M-3M-18G-N سرویس 1024 سه ماهه 18گیگ 690000
RLW-1M-6M-12G-N سرویس 1024 شش ماهه 12 گیگ+5% تخفیف 684000
RLW-1M-6M-36G-N سرویس 1024 شش ماهه 36 گیگ+5% تخفیف 1311000
RLW-1M-12M-24G-N سرویس 1024 یکساله 24 گیگ+9% تخفیف 1310400
RLW-1M-12M-72G-N سرویس 1024 یکساله 72 گیگ+9% تخفیف 2511600
     
RLW-2M-1M-6G-N سرویس2048یکماهه 6 گیگ 250000
RLW-2M-1M-6G-NN سرویس2048یکماهه 6 گیگ+طرح ویژه شبانه 2 الی 7 صبح 320000
RLW-2M-1M-10G-N سرویس2048یکماهه 10 گیگ 340000
RUW-2M-1M-UG-N سرویس 2048 نامحدود یکماهه 1550000
RLW-2M-3M-18G-N سرویس2048سه ماهه 18 گیگ 750000
RLW-2M-3M-30G-N سرویس2048سه ماهه 30 گیگ 1020000
RLW-2M-6M-36G-N سرویس2048شش ماهه 36 گیگ+5% تخفیف 1425000
RLW-2M-6M-60G-N سرویس2048شش ماهه 60 گیگ+5% تخفیف 1938000
RLW-2M-12M-72G-N سرویس2048 یکساله 72 گیگ+9% تخفیف 2730000
RLW-2M-12M-120G-N سرویس2048 یکساله 120 گیگ+9% تخفیف 3712800
     
RLW-3M-1M-10G-N سرویس3072یکماهه 10 گیگ 360000
RLW-3M-1M-20G-N سرویس 3072 یکماهه 20 گیگ 550000
RLW-3M-3M-30G-N سرویس3072سه ماهه 30 گیگ 1080000
RLW-3M-3M-60G-N سرویس 3072 سه ماهه 60 گیگ 1650000
RLW-3M-6M-60G-N سرویس3072شش ماهه 60 گیگ+5% تخفیف 2052000
RLW-3M-6M-120G-N سرویس 3072 شش ماهه 120 گیگ+5% تخفیف 3135000
RLW-3M-12M-120G-N سرویس3072 یکساله 120 گیگ+9% تخفیف 3931200
RLW-3M-12M-240G-N سرویس 3072 یکساله 240 گیگ+9% تخفیف 6006000
     
RLW-4M-1M-15G-N سرویس 4096 یکماهه 15 گیگ 490000
RLW-4M-1M-30G-N سرویس 4096 یکماهه 30 گیگ 760000
RLW-4M-3M-45G-N سرویس 4096 سه ماهه 45 گیگ 1470000
RLW-4M-3M-90G-N سرویس 4096 سه ماهه 90 گیگ 2280000
RLW-4M-6M-90G-N سرویس 4096 شش ماهه 90 گیگ+5% تخفیف 2793000
RLW-4M-6M-180G-N سرویس 4096 شش ماهه 180 گیگ+5% تخفیف 4332000
RLW-4M-12M-180G-N سرویس 4096 یکساله 180 گیگ+9% تخفیف 5350800
RLW-4M-12M-360G-N سرویس 4096 یکساله 360گیگ+9% تخفیف 8299200
     
RLW-50M-1M-60G-N سرویس 51200 یکماهه 60 گیگ 1260000
RLW-50M-1M-120G-N سرویس 51200  یکماهه 120گیگ 2160000
RLW-50M-3M-180G-N سرویس 51200 سه ماهه 180 گیگ 3780000
RLW-50M-3M-360G-N سرویس 51200  سه ماهه 360گیگ 6480000
RLW-50M-6M-360G-N سرویس 51200 شش ماهه 360 گیگ+5% تخفیف 7182000
RLW-50M-6M-720G-N سرویس 51200 شش ماهه 720گیگ+5% تخفیف 12312000
RLW-50M-6M-720G-N سرویس 51200 شش ماهه 720گیگ+5% تخفیف 12312000
RLW-50M-12M-720G-N سرویس 51200 یکساله 720 گیگ+9% تخفیف 13759200
RLW-50M-12M-1440G-N سرویس 51200 یکساله 1440گیگ+9% تخفیف 23587200
     
RLW-10M-1M-40G-N سرویس 10240 یکماهه 40 گیگ 960000
RLW-10M-1M-80G-N سرویس 10240 یکماهه 80 گیگ 1560000
RLW-10M-3M-120G-N سرویس 10240 سه ماهه 120 گیگ 2880000
RLW-10M-3M-240G-N سرویس 10240 سه ماهه 240 گیگ 4680000
RLW-10M-6M-480G-N سرویس 10240 شش ماهه 480 گیگ+5% تخفیف 8892000
RLW-10M-12M-480G-N سرویس 10240 یکساله 480 گیگ+9% تخفیف 10483200
RLW-10M-12M-960G-N سرویس 10240 یکساله 960 گیگ+9% تخفیف 17035200
     
RLW-20M-1M-50G-N سرویس 20480 یکماهه 50 گیگ 1110000
RLW-20M-1M-100G-N سرویس 20480 یکماهه 100گیگ 1860000
RLW-20M-3M-150G-N سرویس 20480 سه ماهه 150 گیگ 3330000
RLW-20M-3M-300G-N سرویس 20480 سه ماهه 300گیگ 5580000
RLW-20M-6M-300G-N سرویس 20480 شش ماهه 300 گیگ+5% تخفیف 6327000
RLW-20M-6M-600G-N سرویس 20480 شش ماهه 600گیگ+5% تخفیف 10602000
RLW-20M-12M-600G-N سرویس 20480 یکساله 600 گیگ+9% تخفیف 12121200
RLW-20M-12M-1200G-N سرویس 20480 یکساله 1200گیگ+9% تخفیف 20311200


آدرس شرکت

شرکت شبکه سازان جهرم

نماینده شرکت داده پردازی رسپینا به شماره پروانه  18-94-100 از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

به شماره تلفن : 07154221927 -  07154233006 - 07154233005

فکس: 07154233005

آدرس : جهرم خیابان جمهوری اسلامی پاساژ جمهوری اسلامی طبقه دوم

ایمیل : info@ispyahoo.ir

 نمایندگان :


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعبق به شبکه سازان جهرم می باشد و هرگونه کپی برداری از طرح و مطالب بدون هماهنگی پیگرد قاونی دارد.